Generácia Z, ľudia narodení po roku 1997 uprednostňujú svoj súkromný život pred kariérou

Predstavitelia generácie Z, ľudí narodených po roku 1997 kladú súkromný život nad kariéru. Medzi nimi najčastejšie uvádzané hodnoty patria: šťastie (62 %), rodina (60 %), možnosť venovať sa koníčku (56 %), podľa štúdie „Generácia Z na trhu práce“.

Výsledky prieskumu diagnostikujúceho postoje a očakávania generácie Z (ľudia narodení v rokoch 1997-2012) voči zamestnávateľom predstavili  vo Varšave. Štúdiu vypracoval tím Ústavu manažmentu a vied o kvalite Univerzity Humanitas.

Autori štúdie zdôrazňujú, že predstavitelia generácie ľudí narodených po roku 1997 kladú ciele súvisiace so súkromným životom, vrátane honby za vlastnými vášňami nad kariérny a profesionálny úspech.

„Práca a kariéra nie sú pre „generáciu Z“ prioritou a cieľom samy osebe, ale sú prostriedkom na dosiahnutie neprofesionálnych cieľov a hodnôt dôležitých v súkromnom živote (vrátane rodinného života) alebo v spoločenskej činnosti“ – uvádza sa v správe.

Medzi hodnoty, ktoré respondenti najčastejšie uvádzali, boli uvedené tie, ktoré priamo nesúvisia s aktivitou na trhu práce: šťastie (62 %), rodina (60 %), možnosť venovať sa svojím koníčkom (56 %), ekológia (51 %), nezávislosť/sloboda (51 %), zdravie (44 %) a láska (37 %).

Kariérny rozvoj a finančné zabezpečenie ako najcennejšie hodnoty v živote označilo len 11 percent respondentov.

V správe sa uvádza, že predstavitelia generácie Z prejavujú silnú potrebu zosúladiť pracovný a súkromný život (rovnováha medzi pracovným a súkromným životom), pričom túto oblasť považujú za prioritu.

Možnosť bezproblémového skĺbenia pracovného a osobného života bola najčastejšie vybranou odpoveďou respondentov na otázku o subjektívne hodnotených vlastnostiach organizácie – zamestnávateľa (uviedlo až 75 percent opýtaných). Táto odpoveď získala viac indícií ako atraktívne zárobky (67 %).

Nasledovali: flexibilný pracovný čas (65 %), možnosť kreatívnej a inovatívnej práce (57 %), dobrá atmosféra (51 %) a možnosť služobných ciest/cestovania (44 %).

Na druhej strane do úzadia ustupujú vlastnosti zamestnávateľov, ktoré priamo súvisia s odbornou činnosťou respondentov, ako sú: možnosť rozvoja a získavania odborných skúseností (38 %), získanie profesionálnych pracovných nástrojov (18 %), možnosť pokračovať v kariére/povýšenie (11 %) alebo stabilita zamestnania (6 %).

Medzi faktormi, ktoré môžu človeka z generácie Z odradiť od uchádzania sa o zamestnanie u daného zamestnávateľa, má významné miesto nezlučiteľnosť poslania spoločnosti s osobnými hodnotami uchádzača o prácu. Túto odpoveď uviedlo 63 % opýtaných.

Charakteristiky a správanie, ktoré si respondenti u svojho zamestnávateľa najviac cenia, sú rešpekt (66 percent odpovedí), individuálny prístup (55 percent), láskavosť (54 percent), tolerancia (49 percent), ochota pomôcť (45 percent, ), otvorenosť (42 %) a partnerské zaobchádzanie (39 %).

Respondentov sa pýtali aj na ich postoj k práci na diaľku. Pri odpovedi na otázku, či by ste sa chceli venovať svojej profesionálnej kariére len v rámci práce na diaľku, len 6 % respondenti uviedli odpoveď „určite áno“ a 16 percent. – skôr áno. Najviac bola označená odpoveď „určite nie“ (43 %), pričom odpoveď „pravdepodobne nie“ zvolilo 25 %. respondentov.

Účastníci štúdie „Generácia Z na trhu práce“ s uvedením odvetví, v ktorých by chceli v budúcnosti pracovať, si najčastejšie vyberali: nové technológie (29 %), hudbu (25 %), videohry (25 %). , móda (22 %), šport (22 %), IT (21 %) a médiá (20 %).

Prieskum sa uskutočnil na celoštátnej úrovni od 10. februára 2023 do 19. marca 2023 na skupine takmer 1,3 tis. ľudia: žiaci, študenti a absolventi rôznych typov škôl.

Štúdia bola vykonaná metódou neosobného prieskumu (online prieskum, poštový prieskum, prieskum v auditóriu, distribuovaný prieskum), ako aj metódami hĺbkového rozhovoru a rozhovorov s cieľovou skupinou.

Páčil sa vám náš článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi a potešte ich správami z redakcie pekných novín!

Mohlo by Vás zaujať: