Pre deti s ADHD je ťažké nájsť si priateľov: Rozširujme tento článok a zvýšte tak aj vy povedomie o tejto chorobe!

ADHD je porucha pozornosti a hyperaktivity, ktorá sa prejavuje u detí aj dospelých. Tí, ktorí trpia ADHD, majú problémy s koncentráciou, nadväzovaním sociálnych vzťahov a správaním, ktoré môže byť neprimerané vzhľadom na konkrétnu situáciu.

Táto porucha môže vplývať na schopnosť dieťaťa nadviazať priateľstvá.

Deti s ADHD môžu mať problémy s emóciami a správaním, ktoré nie sú v súlade s očakávaniami spoločnosti. Môžu byť impulzívne, neschopné kontrolovať svoje správanie a zároveň sa môžu často cítiť izolované a neporozumené. Okrem toho, môžu sa ťažko prispôsobiť rôznym situáciám, čo znamená, že nemusia vedieť, ako sa správať v určitých sociálnych situáciách.

Navyše, deti s ADHD môžu mať ťažkosti s pozornosťou a sústredením, čo znamená, že im môže byť ťažké udržať pozornosť pri rozhovore alebo hre s priateľmi. Môžu sa ľahko rozptýliť a strácať záujem, čo môže byť pre ostatných deti záťažou a môže viesť k tomu, že sa s nimi budú chcieť hrať menej.

Napriek týmto ťažkostiam existujú spôsoby, ako deti s ADHD môžu nadviazať priateľstvá a zapojiť sa do sociálnych aktivít.

Podpora zo strany rodiny, školy a terapeutov môže byť dôležitá pri posilňovaní sociálnych zručností a sebavedomia. Tiež môžu byť užitočné aktivity, ktoré posilňujú spoločenské zručnosti, ako sú skupinové aktivity, záujmové kruhy alebo terapeutické hry. Nakoniec, je dôležité pamätať na to, že deti s ADHD majú rovnaké právo na priateľstvo a sociálne interakcie ako ostatné deti a že podpora a pochopenie môžu byť kľúčové pre ich úspech v sociálnom živote.

Výskum vedený Centrom pre sociálnu, genetickú a vývojovú psychiatriu (SGDP) King’s College sa zameral na skúmanie súvislostí medzi príznakmi ADHD a sociálnou izoláciou u detí. Výskumníci využili údaje z Twin Environmental Risk Longitudinal Study (E-Risk), ktorá sledovala 2 232 britských detí vo veku 5, 7, 10 a 12 rokov a zisťovala ich symptómy ADHD a úroveň sociálnej izolácie.

Výsledky výskumu ukázali, že deti s príznakmi hyperaktivity alebo impulzivity majú zvýšené riziko sociálnej izolácie. Konkrétne sa ukázalo, že deti, ktoré mali vysoké skóre v teste na hyperaktivitu alebo impulzivitu, mali nižšiu úroveň sociálnych kontaktov. Tento vzťah bol potvrdený počas celého sledovacieho obdobia.

Výsledky výskumu poukazujú na to, že deti s ADHD majú často problémy v oblasti sociálnej interakcie. Neschopnosť nadväzovania priateľstiev môže mať negatívny vplyv na ich psychické a emocionálne zdravie. Autori výskumu zdôrazňujú dôležitosť podpory a pomoci pre deti s ADHD.

Výsledky tohto výskumu môžu pomôcť zlepšiť spoločenské povedomie o ADHD a zvýšiť pochopenie a podporu pre deti s touto poruchou.

Je dôležité, aby sa rodičia, pedagógovia a zdravotnícki pracovníci snažili pomôcť týmto deťom zlepšiť svoje sociálne zručnosti. Aby nadviazali priateľstvá, ktoré im môžu pomôcť v ich budúcom živote.

Páčil sa vám náš článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi a potešte ich správami z redakcie pekných novín!

Mohlo by Vás zaujať: